top of page

ליובאוויטש מאוחדת

לתקן טעות ישנה - זה בידנו!

כל אחד מ-24 אלף תלמידי רבי עקיבא נחשב גדול בתורה והגיע לרמה גבוהה בעבודת השם בעבודתו הפרטית. לכל תלמיד הי' קשר עמוק עם הקב"ה, שהחדיר את העצם שלו, וכל מחשבה ומעשה שלו, עד מיצוי הנפש שלו. תלמידי רבי עקיבא היו בקיאים בתלמוד רבי עקיבא רבם והקדישו את חייהם להוראותיו.   

רבי עקיבא סימל את מדת אהבת ישראל. תלמידיו קיימו את הוראותיו באופן נעלה, ברם היה חסר להם משהו בעבודתם הפרטית.  הם לא היו מסוגלים לקבל גישות שונות משלהם ורצו שכל אחד ילך בדרכם, דוקא מגודל אהבת ישראל שלהם.

 

זו היתה טעותם.  

 

הרבי מדבר אודות הדרכים השגויות של תלמידי רבי עקיבא בשיחות רבות (לא פחות מעשרים וחמש! [רשימת מקורות למעלה]). בשיחות אלו מדגיש הרבי גודל ענין זה. גם אנו, כתלמידי רבי עקיבא, משתוקקים להשיג שלימות. אבל איננו רוצים לחזור על טעותם. אנו צריכים לקבל שכל חסיד מתקשר עם הרבי בדרך יחודית שלו ואין ענין לכפות דרך מסוימת על אף אחד.

 

כשאדם מסויים אוחז בשיטה שונה, לא מוכח בהכרח הוא טועה. כמו כן, כשאדם אחד מאמין שהוא אוחז בשיטה נכונה, לא בהכרח שהשני שוגה.

 

בעצם, אחדות אין פרושה להשתוות או להדמות לזולת, אלא אדרבה, למרות השינויים שבינינו, בהרמוניה להשתדל לראות את היתרון בעבודת השם באופנים שונים. 

 

היה חסיד בדרכך ותן לאחרים להיות חסידים בדרכם! נניח את ההבדלים שבינינו ללא הבט כמה עצומים או שטחיים הם, ונתמקד בענינים המשוטפים שביננו.

 

הווה נתאחד עם אלפי חסידים בעולם כולו, בחתימת דו"ח לרבי להשתדל לכבד את הזולת. בודאי החלטה זו תזרז את בוא הגאולה. לחץ כאן.

 

 

bottom of page